مطالعات اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

❀فعالیت های گروه آموزشی مطالعات اجتمایی استان❀

مطالعات اجتماعی استان سیستان و بلوچستان - نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم ازدرس اول تا درس دوازدهم

❀دروهی ، زارع جوان ❀
مطالعات اجتماعی استان سیستان و بلوچستان ❀فعالیت های گروه آموزشی مطالعات اجتمایی استان❀

نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم ازدرس اول تا درس دوازدهمبه نام خدا
سوالات متن درس اول : صفحه 2
-1 قرآن کریم درموردگرامی بودن مقام انسان چه می فرماید ؟
-2 منظور ازحق چیست ؟توضیح دهید.
-3 انسان ها ازابتداي خلقت وتولد داراي .................................. می شوند .
-4 مهم ترین حق انسان ها کدام اند ؟
الف) حق داشتن امنیت ب) حق حیات یازندگی ج) حق برخورداري ازسواد وتحصیل د) حق داشتن غذا ولباس ومسکن
یعنی چھ ؟ شرح دھید « -5 انسان ها حق دارند آزاد باشند
-6 ما در روابطی کھ بھ طور دایم با یکد یگر داریم از ........................ برخوردار می شویم .
-7 تبعه یک کشور بودن یعنی چه ؟
-8 تبعه یک کشور بودن موجب می شود افراد ؛ حقوقی بر مبناي ................................ آن کشور داشته باشد .
صفحه 3
-9 سه مورد از حقوق خود درخانه وخانواده را بنویسید ؟
10 - اولین حقی که فرد درخانواده باید ازآن برخوردار باشد کدام است ؟
الف) انتخاب نام خوب ب) داشتن محیطی سالم وپاکیزه ج) استفاده ازخدمات بهداشتی د) تحصیل وشکوفایی استعداد
صفحه 4
-11 خانواده تاحدي که توان مالی دارد، وسایل زندگی فرزندان را فراهم می کند تا به خوبی رشد کنند . ص غ
-12 این که هیچ کس حق ندارد کسی را مسخره کند > ازحقوق مشترك کدام یک ازموارد زیر است ؟
الف) خانواده وکشور ب) محیط زندگی وخانواده ج) مدرسه ومحیط زندگی د) خانواده و مدرسه
-13 سه مورد ازحقوق خود درمدرسه رابنویسید ؟
-14 دانش آموزان حق دارند نظرات خود را درمورد مشکلات درسی یا روش هاي آموزشی مدرسه مودبانه ومحترمانه مطرح کنند . ص غ
صفحه 5
-15 سه مورد ازحقوق خود درمحیط زندگی وکشور رابنویسید ؟
-16 رابطه ي بین گزینه ها را پیدا کرده وبا خط به یک دیگر متصل کنید .
حق داشتن خدمات پزشکی وبهداشتی خانه و خانواده
حق عدم تنبیه بدنی مدرسه
حق داشتن غذا ، لباس ومسکن محیط زندگی وکشور
سوالات متن درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 6
-1 ما در روابطی که بادیگران برقرارمی کنیم داراي ...................................... هستیم .
-2 همره با هرحق، مسیولیت ها وتکالیفی وجود دارد ومسئولیت ها مهم تر از حق هستند . ص غ
-3 حقوق ومسئولیت ها به منزله دوکفه ترازو هستند که باید تعادل آن ها حفظ شود . ص غ
-4 حقوق متقابل چیست ؟
-5 با یک مثال حقوق ومسئولیت راتوضیح دهید ؟
-6 همان طورکه ماحقوقی داریم، مسئول هم هستیم . ص غ
-7 بین حق ومسئولیت چه رابطه اي وجود دارد ؟ با مثال شرح دهید
-8 مسئولیت یعنی چه ؟
-9 به وظایفی که هریک ازما برعهده داریم وانتظار می رودآن ها را انجام دهیم چه می گویند ؟
الف) حقوق متقابل ب) حق ج) مسئولیت د) حقوق طبیعی
10 - ما دربرابرچه چیز وچه کسانی مسئول هستیم ؟
صفحه 7
11 - چند نعمت ازنعمت هاي فراوان خداوند را نام ببرید ؟
-12 وظیفه ومسئولیت هاي ما دربرابر خداوندچیست ؟
-13 شکرگزاربودن یعنی چه ؟
-14 هرفرد چگونه نسبت به خود مسئول است ؟ چند مورد ذکر کنید
-15 شما براي حفظ ومراقبت ازبدن خود چه اقداماتی انجام می دهید ؟ 4 مورد
صفحه 8
-16 سه مورد از مسئولیت هاي خود را نسبت به اعضاي خانواده بنویسید ؟
-17 سه مورد ازمسئو لیت هاي خود را درمدرسه بنویسید ؟
-18 سه مورد از مسئولیت هاي خود دربرابراعضاي جامعه رابنویسید ؟
-19 یکی ازمسئولیت هاي مهم من ....................................... است .
-20 مسئولیت هاي ما دربرابر محیط زندگی وعالم آفرینش رابنویسید ؟
-21 مسئولیت هاي هرفرد نسبت به دیگران چگونه است ؟ آن ها رادسته بندي کنید
-1 درخانواده
مسئو لیت هاي فرد 2- درمدرسه
-3 با اعضاي جامعه
-22 رابطه ي بین گزینه ها راپیدا کرده وبا خطی به یک دیگر متصل کنید .
اطاعت از پدر ومادر حقوق اعضاي خانواده
برهم نزدن نظم طبیعت حقوق معلمان وهمکلا سی ها
تلاش براي آبادانی کشور حقوق اعضاي جامعه
انجام به موقع تکالیف حقوق محیط زندگی خود وعالم آفرینش
سوالات متن درس سوم مطا لعات اجتماعی پایه هفتم
-1 ما انسان ها ازابتداي .......................... با انسان هاي دیگر زندگی می کنیم .
-2 هیچ یک ازما دراستفاده ازحقوق خود، آزادي مطلق وبی قید وشرط نداریم . ص غ
-3 هریک ازما تا آنجا می توانیم مسئولیت خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد . ص غ
-4 آیا انسان ها دراستفاده ازحقوق خود داراي آزادي هاي بی قید وشرط هستند ؟ با مثالی شرح دهید
-5 ما نمی توانیم دراستفاده از حقوق خود ................................. را نادیده بگیریم .
-6 مهم ترین علل به وجود آمدن مقررات وقوانین درجامعه کدامند ؟
الف) ایجاد عدالت ب) برقراري نظم ج) حفظ حقوق افراد د) برقراري نظم وحفظ حقوق افراد
صفحه 14
-7 هریک از مکان هاي عمومی مانند کتابخانه و .... مقررات مخصوص به خود دارد . ص غ
-8 دوعلت مهم به وجود آمدن قوانین ومقررات درجامعه را بنویسید ؟
-9 ایجاد نظم وامنیت وجلوگیري از هرج ومرج به نوعی احترام به ..................................... دیگران است .
-10 ایجاد نظم وامنیت درجامعه چه تاثیري دارد ؟
-11 عدم رعایت قوانین ومقررات درجامعه چه پیامد هایی دارد؟
سوالات متن درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 15
-1 مقررات درجامعه به چند شکل به وجود می آیند؟ براي هریک مثالی بزنید .
-2 قانون را تعریف کنید ؟ یک مثال هم بزنید
-3 گاهی گروه هاي اجتماعی به صورت توافقی ویا عادت ورسم ازمقرراتی پیروي می کنند . ص غ
-4 همه افراد دربرابر .......................... مساوي اند .
-5 مهم ترین قانون هر کشور............................. آن کشور است .
-6 قانون اساسی را تعریف کنید .
-7 پس از پیروزي انقلاب اسلامی ، ......................................... براي نوشتن قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تشکیل شد .
الف) مجلس شوراي اسلامی ب) شوراي نگهبان ج) مجمع تشخیص مصلحت نظام د) مجلس خبرگان
-8 مجلس خبرگان ازسوي ................................ انتخاب می شوند .
صفحه 16
-9 پس ازپیروزي انقلاب اسلامی ، قانون اساسی کشورمان درچه تاریخی به همه پرسی گذاشته شد ؟
الف) 11 و 12 فروردین 57 ب) 11 و 12 بهمن 58 ج) 11 و 12 آذر 58 د) 11 و 12 اسفند 57
-10 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، داراي 179 اصل است . ص غ
-11 قانون اساسی توجه خاصی به حقوق ............................. و ................................ همه ي مردم دارد .
صفحه 17
-12 قوه مقننه چه وظیفه اي برعهده دارد ؟
-13 تهیه وتصویب قوانین عادي کشوردرچارچوب قانون اساسی به عهده ...................................... است .
الف) شوراي نگهبان ب) مجلس شوراي اسلامی ج) مجلس خبرگان د) مجمع تشخیص مصلحت نظام
14 - دوبخش مهم قوه مقننه کدامند ؟
-15 مجلس شوراي اسلامی ازچه کسانی تشکیل شده وچگونه انتخاب می شوند ؟
-16 نمایندگان منتخب مردم درمجلس شوراي اسلامی ، براي مدت چند سال ازسوي مردم انتخاب می شوند ؟
الف) 4 سال ب) 6 سال ج) 8 سال د) 5 سال
-17 نمایندگان مجلس ازبین خود فردي رابه عنوان ...................................... انتخاب می کنند .
-18 شوراي نگهبان چند نفر عضو دارد و اعضاي آن چگونه انتخاب می شوند ؟
-19 دو وظیفه مهم شوراي نگهبان را بنویسید ؟
-20 رابطه ي بین گزینه ها راپیدا کرده وبا خطی به یک دیگر متصل کنید .
6نفرحقوقدان شوراي نگهبان مردم
مجلس خبرگان قوه ي قضا ییه
6 نفر فقیه شوراي نگهبان رهبر
سوالات متن درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 20
-1 مثال هایی براي نشان دادن روحیه همدلی وهمدردي در میان مردم ایران بیان کنید ؟
-2 همدلی یعنی چه ؟ توضیح دهید
-3 همدردي یعنی چه؟ توضیح دهید
-4 همدردي را با همدلی مقایسه کنید ؟
صفحه 21
-5 خداوند همدلی وانسان دوستی را درسرشت ما انسان ها قرار داده است . ص غ
-6 این جمله از کیست ؟
« هرکس اندوهی از مومنی برطرف کند، خداوند در روز قیامت اندوهش را برطرف می کند »
الف) امام علی (ع) ب) امام حسین(ع) ج) پیا مبراکرم (ص) د) امام رضا (ع)
-7 آیا در زمان وقوع حوادث ، فقط به یاري هموطنان خود می شتابید؟ با یک مثال شرح دهید
-8 ما در هنگام حوادث فقط به یاري هموطنان خود می شتابیم . ص غ
صفحه 22
-9 کدام موسسات درهنگام وقوع حوادث مانند زلزله بهیاري آسیب دید گان می شتابد ؟
-10 امروزه چه عاملی سبب شده که اخبار حوادث درمناطق مختلف جهان ، به سرعت به اطلاع همه برسد ؟
-11 درجامعه ي امروزي ، همدردي وهمدلی چگونه صورت می گیرد ؟
-12 جمعیت هلال احمر چگونه سازمانی است ؟ توضیح دهید
-13 وظایف جمعیت هلال احمر را درزمان وقوع حوادث بیان کنید ؟ ( سه مورد)
-14 جمعیت هلال احمر درشرایط عادي چه خدماتی انجام می دهد ؟
-15 جمعیت هلال احمر بخشی به نام ............................................. دارد .
-16 امروزه باگسترش ................................ و ....................................همه به سرعت می توانندازاخبار حوادث آگاه شوند .
-17 سازمان جوانان هلال احمر چگونه ایجاد می شود؟
-18 برخی از حوادث که ممکن است انسان ها با آن مواجه شوند را بنویسید ؟
سوالات متن درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 24
-1 درابتداي هرسال تحصیلی، والدین شم پولی رابه مدرسه بابت .......................................... می پردازند .
-2 دانش آموز ................................. وموسسه اي که اورابیمه کرده ................................ نامیده می شود .
-3 موسسه اي که شما را بیمه کرده است چه نامیده می شود ؟
الف) بیمه شونده ب) بیمه گذار ج) بیمه گر د) بیمه دار
-4 درابتداي هرسال تحصیلی، والدین شما پولی رابه مدرسه بابتبیمه ي دانش آموزي می پردازند . دراینجا شمابیمه گرهستید.
ص غ
صفحه 25
-5 موسسه بیمه درچه مواردي می تواند از افراد حمایت کند ؟
-6 موسسه بیمه چرا وبراي چه منظوري به وجود آمده است ؟
-7 موسسه بیمه براي جبران زیان هاي ............................ و .................................. به وجود آمده است .
-8 بیمه چیست ؟
-9 درکشور ماهمه ي موسساتی که براي بیمه به وجود آمده اند زیر نظر ........................................ فعالیت می کنند .
-10 بیمه یک قرارداد بین .............................. و ................................... است .
-11 انواع بیمه را نام ببرید؟وهرکدام راشرح دهید
-12 بیمه اجباري را با بیمه ي اختیاري مقایسه کنید ؟
13 - برخی ازانواع بیمه را براساس خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می شود نام ببرید ؟
صفحه 26
-14 چرا همه ي دارندگان وسا یل نقلیه موتوري باید سالیانه ، خودروي خود رابیمه کنند ؟
-15 یک نمونه ازبیمه اجباري را نام برده وتوضیح دهید ؟
-16 برطبق قانون ، کلیه ي سازمان ها وصاحبان بنگاه ها وشرکت ها وظیفه دارند همه ي کارمندان خود را درمقابل حوادث ناشی
ازکاربیمه کنند . ص غ
-17 بیمه ي بهداشت ودرمان چه خدماتی ارائه می دهد؟ توضیح دهید .
-18 داشتن دفترچه ي بیمه ي درمان ، مربوط به کدام یک ازبیمه هاست ؟
الف) بیمه ي عمر ب) بیمه ي بیکاري ج) بیمه ي ازکار افتادگی د) بیمه ي بهداشت ودرمان
-19 طبق قانون افراد باید این بیمه را انجام دهند .
الف) اختیاري ب) اجباري ج) احتمالی د) داوطلبانه
-20 چه حوادثی ممکن است زندگی انسان ها را به خطر بیاندازد ؟ سه مورد رانام ببرید
-21 چهار مورد از انواع بیمه ها رابنویسید ؟
سوالات متن درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 30
1 -تولید محصول به منظوررفع .............................. و ................................. انسان صورت می گیرد .
-2 محصولی که تولید می شود ممکن است ....................... یا ........................ باشد .
-3 کا لا وخدمات را با یکدیگر مقایسه کرده وبراي هریک مثالی بزنید .
-4 عوامل لازم براي تولید به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام برده ویک مورد را به دلخواه شرح دهید .
-5 منابع طبیعی کدام اند ؟ نام ببرید ( چهار مورد)
صفحه 31
آن راشرح دهید . «. -6 یکی ازعوامل لازم براي تولید ، سرمایه است
-7 نقش کدام یک از عوامل زیر درتولید بسیار مهم است ؟
الف) منابع طبیعی ب) سرمایه ج) نیروي انسانی د) امکانات
-8 کدام یک ازموارد زیر، سرمایه محسوب نمی شود ؟
الف) ماشین آلات ب) ابزارکار ج) زمین یا ساختمان د) معادن
-9 انسان براي آن که ازمنابع طبیعی استفاده کرده وآن ها را به کالا تبدیل کنند به ..................................... نیاز دارند .
آن را توضیح دهید . «. -10 یکی ازعوامل لازم براي تولید ، نیروي انسانی است
-11 نیروي انسانی براي تولید هر محصولی باید آن راداشته باشد ؟
الف) تجربه ودانش ب) دانش ومهارت ج) مهارت وتجربه د) تجربه ووسایل مورد نیاز
-12 درگذشته هاي دور بارونق کار دامپروري تولید محصول زیاد شد . ص غ
-13 چگونه تقسیم کار وشغل هاي مختلف به وجود آمد ؟ توضیح دهید .
-14 امروزه هیچ کس توانایی تامین همه ي نیاز هاي خود را ندارد . ص غ
صفحه 32
-15 مشاغل وفعالیت هاي اقتصادي رادرچند گروه می توان طبقه بندي کرد ، نام ببرید
صفحه 33
-16 توزیع درلغت به معنی .................................. است .
-17 توزیع را تعریف کنید .
-18 تولید کنندگان چگونه محصولات خود را به دست مشتریان می رسانند ؟
-19 اغلب واحد هاي تولیدي براي پخش محصولات خوددربازار مصرف ، ازموسساتی کمک می گیرند . ص غ
-20 با توجه به آیات قران کریم :
الف. درآمد حاصل ازکم فروشی حرام است . ص غ
ب: کم کردن ازحق مردم درهرصورت گناه وموجب عذاب الهی می باشد . ص غ
-21 چگونه می توانیم ازتولید کنندگان کشورمان حمایت کنیم ؟ جواب . ازکالا هاي تولید داخل کشورمان استفاده کنیم
-22 بهنظر شما از چه راه هایی می توانیم به تولید ملی کمک کنیم ؟ جواب . درکارخانه ها از ابزار هاي پیشرفته استفاده کنیم ،
تبلیغات مناسب براي معرفی محصولات داشته باشیم ، ازتولید کنندگان داخلی حمایت کنیم وامکانات لازم رابراي آن ها مهیا کنیم ،
کیفیت تولیدات رابالا ببریم .
سوالات متن درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 35
-1 مصرف کننده به چه کسی می گویند ؟
-2 امروزه خرید وفروش کالاوخدمات به وسیله پول انجام می شود . ص غ
-3 مصرف کننده کسی است که ...................... و ................................ را به منظور رفع نیازهاي خود می خرد .
صفحه 36
-4 امروزه براي خرید کالا از چه شیوه هایی استفاده می شود ؟
-5 هرزمان که شما چیزي می خرید مصرف کننده هستید ، تولید کنندگان وتوزیع کنندگان نیزخود مصرف کننده هستند . ص غ
-6 سه مورد ازحقوق مصرف کننده رابیان کنید .
-7 آیا درقانون براي مصرف کنندگان حقوقی وجود دارد ؟ براي آن نمونه اي ذکر کنید .
-8 برروي برچسب هاي مشخصات کالا چه اطلاعاتی درج شده است ؟ چهارمورد
صفحه 37
-9 استانداردیعنی چه ؟ مثال بزنید
-10 براي تولید یک کالا چه معیارهایی باید به وسیله ي تولید کنندگان رعایت شود ؟
-11 موسسه ي استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به چه منظوري تشکیل شده است ؟ شرح دهید
-12 دومورد از اهداف عمده ي استاندارد کردن کالا رابنویسید ؟
-13 آیا استاندارد بودن فقط مربوط به مواد غذایی است ؟ توضیح دهید
-14 درکشورایران استاندارد بودن کالا چگونه کنترل می شود ؟ بیان کنید
صفحه 38
-15 مسئولیت مصرف کننده ، مصرف درست است . ص غ
-16 مصرف را تعریف کنید ؟
-17 مصرف گرایی یعنی چه ؟ توضیح دهید
صفحه 39
-18 راه هاي دفع زباله رابنویسید ؟ دو مورد
سوالات متن درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 43
-1 هرمکان داراي دو ویژگی است ، آن ها را نام برده ودرمورد هرکدام توضیح دهید.
-2 ویژگی هاي طبیعی مکان شامل چه مواردي می شوند ؟ (چهارمورد)
-3 ویژگی هاي انسانی مکان شامل چه مواردي است ؟
-4 فعالیت هاي اقتصادي مربوط به کدام یک ازویژگی هاي مکان می باشد ؟
الف) انسانی ب) طبیعی ج) سیاسی د) اجتماعی
صفحه 44
-5 جغرافی دان ها با پرسش هاي (کجا، چرا،چگونه و...) درباره یک مکان کارخود راشروع می کنند . ص غ
-6 دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟
-7 جغرافی دانان ازچه ابزارها ووسایلی براي شناخت محیط ا ستفاده می کنند ؟
-8 آیا نقشه وسیله مهم درجغرافیا ا ست ؟ چرا
-9 نقشه ها چه چیزهایی را به ما نشان می دهند ؟
-10 کره جغرافیایی محل دقیق پدیده هاي طبیعی مانند کوه ، جنگل ، رود و ..... رانشان می دهد . ص غ
-11 انواع نقشه ها را نام ببرید ؟
-12 نقشه راتعریف کنید ؟
-13 دانش جغرافیا به ما کمک می کند که ویژگی هاي طبیعی وانسانی مکان هاي مختلف را بشناسیم . ص غ
صفحه 45
-14 درزیرهرنقشه، خطی مشاهده می کنید که به آن ..................................... می گویند .
-15 مقیاس خطی راتعریف کنید ؟
-16 با استفاده ازمقیاس خطی می توانید فاصله ي واقعی مکان ها را روي زمین محاسبه کنید . ص غ
صفحه 46
-17 انواع عکس هاي جغرافیایی را نام برده و هریک را توضیح دهید .
-18 براي تهیه ي نقشه هاي جغرافیایی ازکدام یک ازعکس هاي زیر استفاده می شود ؟
الف) معمولی ب) هوایی ج) دیجیتالی د) هرسه مورد
-19 عکس هاي معمولی با دوربین هایی که درهواپیما نصب شده اند گرفته می شود . ص غ
-20 از عکس هاي .................................. براي تهیه نقشه هاي جغرافیایی استفاده می شود .
صفحه 47
-21 کره جغرافیایی راتعریف کنید ؟
-22 نمونه ي کوچکی ازکره ي زمین است که می توان شکل واقعی بخش هاي مختلف سیاره ي زمین را روي آن مشاهده کرد.
الف) نقشه ب) عکس ج) کره جغرافیایی د) فرهنگ نامه
-23 ازکتاب ها وفرهنگ نامه هاي جغرافیا چه استفاده اي می شود ؟
-24 ازطریق وارد شدن به ............................................. می توان اطلاعات را به صورت متن، تصویرو .... به دست آورد.
-25 رایانه واینترنت چه کمکی به آموزش جغرافیا می کند ؟
سوالات متن درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 48
-1 وسعت کشور ایران چقدر است ؟
-2 جمعیت کشور ایران درسال 1390 چند میلیون نفربوده است ؟
الف) 80 ب) 65 ج) 70 د) 75
-3 کشور ما درسال 1390 بیش از 1300 شهرو 5000 روستا داشته است . ص غ
-4 ایران یکی از کشورهاي نسبتأ وسیع جهان است . ص غ
-5 براي ادارهٔ بهتر کشور، آن را به بخش هایی تقسیم کرده اند که به آن ...................................... می گویند .
-6 استان را تعریف کنید ؟
-7 استان ازچه طریق اداره می شود ؟
الف) شهردار ب) شوراي شهر ج) فرماندار د) استا نداري
-8 استان به وسیله ي ............................... اداره می شود .
-9 هراستان به چند شهرستان تقسیم می شود ودرهرشهرستان تعدادي شهروروستا وجود دارد. ص غ
-10 ایران درقسمت ........................... آسیا واقع شده است .
صفحه 49
11 - شهرداري چه موسسه اي است ؟
-12 مهم ترین خدمات شهرداري کدام اند ؟ چهارمورد رابنویسید
-13 نظارت برحمل ونقل عمومی براي رفت وآمد مردم ، ازوظایف استانداري است . ص غ
-14 اگربخواهیم ساختمانی براي محل سکونت یا کسب وکار بسازیم باید ازشهرداري ......................................... بگیریم.
-15 پروانه ي ساختمان چیست ؟
صفحه 50
-16 شهرداري براي ارائه خدمات به مردم ، درآمد خود را چگونه به دست می آورد ؟
-17 شهرنشینان باید هرساله مبلغی به عنوان ................................... به شهرداري بپردازند .
-18 شهرداري بخشی از درآمد خود را از ............................... دریافت می کند .
-19 شوراي اسلامی روستا ازچه کسانی تشکیل می شود ؟ چه اقداماتی انجام می دهند ؟
-20 هریک ازگزینه هاي زیر را درمحل مناسب خود قرار دهید .
استان شهرداري شوراي اسلامی روستا
الف) براي اداره ي بهتر شهر به وجود آمده است . ...............................................
ب ) بخش هاي مختلف کشور را می گویند . ...........................................
ج ) براي بهتر شدن وضع روستا ها بوجود آمده است . ...............................................
صفحه 51
-21 آیا همه جاي ایران از نظر پستی وبلندي یکسان است ؟ شرح دهید
-22 همه جاي ایران ازنظر پستی وبلندي یکسان است . ص غ
-23 به طورکلی نواحی مرتفع وبلند شمال ایران شامل کدام کوه ها ورشته کوه ها قرار دارند ؟ نام ببرید
صفحه 52
-24 درشمال شرقی ایران کدام یک از کوه هاي زیر واقع شده است ؟
الف) البرز ب) خراسان ج) دنا د) آذربایجان
25 - دامنه هاي شمالی وجنوبی البرز را ازنظر آب وهوا وپوشش گیاهی با هم مقایسه کنید ؟
26 - درغرب ایران کدام رشته کوه واقع است ؟
الف) البرز ب) کوه هاي خراسان ج) بینالود د) زاگرس
27 - جهت رشته کوه زاگرس ........................... - ............................. است .
الف) جنوب شرقی – شمال شرقی ب) شمال غربی - جنوب غربی ج) شمال غربی - جنوب شرقی د) شمال شرقی – جنوب غربی
28 - بارش برف وباران دردامنه هاي شمال غربی زاگرس چگونه است ؟ شرح دهید
صفحه 53
-29 نواحی پست وهموار ایران شامل چه مناطقی می شوند ؟ شرح دهید
30 - جلگه چگونه تشکیل می شود ؟
31 - این ناحیه به دلیل وجود زمین هاي حاصل خیز براي کشاورزي مناسب است ؟
الف) کوهپایه ب) جلگه ج) دامنه کوه ها د) بیا بان
-32 کوهپایه راتعریف کنید ؟
-33 ازعلفزارهاي کوهپایه ها چه استفاده اي می شود ؟
-34 همه ي مردم درخانه ي بزرگ تري زندگی می کنند . این خانه بزرگ ، ............................... نام دارد .
-35 ایران درکدام قسمت آسیا واقع شده است ؟
الف) شمال شرقی ب) جنوب غربی ج) شمال غربی د) جنوب شرقی
-36 رابطه ي بین گزینه ها راپیدا کرده وبا خطی به یک دیگر متصل کنید ؟
کوه هاي آذربایجان مرکز وجنوب شرقی
رشته کوه زاگرس غرب
کوه هاي بلند وپراکنده شمال غربی
سوالات متن درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 57
1 -زیست بوم راتعریف کنید .
-2 یکی ازمهم ترین عواملی که موجب گوناگونی یا تنوع زیستگاه ها درکشور شده است ، تنوع ................................... درکشور ماست.
-3 چگونه می توان به آب وهواي یک منطقه پی برد ؟
-4 درایستگاه هاي هواشناسی چه عناصري ثبت ومحاسبه می شوند ؟
-5 مهم ترین عناصر آب وهوا ، ............................. و ............................ است
-6 کدام یک از موارد زیر ازمهم ترین عناصرآب وهوا به شمار می آید.
الف) ارتفاع وبارش ب) دما وبارش ج) ارتفاع ودما د) دوري ازدریا وارتفاع
-7 میزان دما وبارش را به صورت ................................ نشان می دهیم .
صفحه 58
8 - میزان دماي هواي یک یک ناحیه را با نمودار ................................ وبه رنگ قرمز نشان می دهند .
9 - میزان بارش یک ناحیه را با نمودار ................................... وبه رانگ آبی نشان می دهند .
صفحه 60
10 - از نظر اقلیم شناسان ، به طور کلی ایران را به چند ناحیه آب وهوایی می توان تقسیم نمود ؟، آن ها نام ببرید
11 - ناحیه ي مرطوب خزري درکجا واقع شده است ؟
12 - ویژگی هاي ناحیه مرطوب خزري را بیان کنید ؟
13 - درناحیه ي خزري ، میزان بارندگی ازشرق به غرب کاهش می یابد . ص غ
-14 مرطوب ترین ناحیه آب وهوایی ایران کدام ناحیه است ؟
-15 ناحیه معتدل ونیمه خشک کوهستانی چه ویژگی هایی دارد ؟
-16 چرا کشاورزان درناحیه ي نیمه خشک کوهستانی می توانند ازکشت دیم استفاده کنند ؟
-17 ناحیه ي نیمه خشک کوهستانی علیرغم ریزش باران ، در 9ماه سال تابستان هاي سرد دارد . ص غ
-18 ناحیه گرم وخشک داخلی ایران ازنظر بارش و پوشش گیاهی چگونه است ؟
-19 گیاهان ناحیه خشک داخلی ایران را نام ببرید .
-20 نواحی مرکزي ایران داراي تابستان هاي گرم وخشک است . ص غ
-21 علت اصلی خشکی نواحی داخلی ایران چیست ؟
-22 ناحیه گرم وشرجی سواحل جنوبی ایران درکدام قسمت از ایران قراردارند ؟
-23 به طورکلی مناطق جنوبی ایران ، تابستان هاي بسیار گرم وزمستان هاي ملایم دارد . ص غ
-24 سه مورد از ویژگی هاي ناحیه گرم وشرجی سواحل جنوب رابنویسید .
-25 آیا ناحیه ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک است ؟ چرا
-26 چرا هواي ناحیه ساحلی جنوبی ایران به حالت شرجی است ؟
-27 آیا درنواحی آب وهوایی خشک داخلی وگرم وشرجی سواحل جنوب ، زراعت دیم امکان پذیر است ؟ چرا
28 - رابطه ي بین گزینه هاراپیدا کرده وبا خطی به یک دیگرمتصل کنید .
تابستان هاي بسیارگرم وزمستان هاي ملایم ناحیه ي خشک داخلی
اختلاف زیاد دماي شب وروز ناحیه ي گرم وشرجی سواحل جنوب
تابستان ها وزمستان هاي معتدل ناحیه ي نیمه خشک کوهستانی
زمستان هاي سرد وتابستان هاي معتدل ناحیه ي مرطوب خزري
سوالات متن درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 62
-1 تا کنون حدود 9000 گونه گیاهی و 6000 گونه جانوري درایران تخمین زده شده است . ص غ
-2 مهم ترین عامل ازبین رفتن ویا درمعرض خطر قرارگرفتن برخی از گونه ها ي گیاهی وجانوري چیست ؟
-3 ما دربهره برداري ازطبیعت ورفع نیاز هاي خودمان باید طوري برنامه ریزي کنیم که کم ترین آسیب به محیط وارد شود . ص غ
-4 سه مورد از اقداماتی که موجب از بین رفتن جنگل ها ومراتع می شود رانام ببرید ؟
-5 درچه صورتی تعادل طبیعت به هم می خورد ؟
الف) با نابودي درختان جنگل ب) با نابودي جانوران ج) با کشیدن راه وساختن شهرها د) با نابودي درختان جنگل وجانوران
صفحه 63
-6 چه عواملی سبب کاهش بعضی از گونه هاي گیاهی وجانوري شده است ؟
-7 شکاربیش ازحد وصید بی رویه ، چگونه موجب کاهش بعضی گونه هاي جانوري می شود ؟ شرح دهید
-8 یکی ازچیز هایی که حیات زیستگاه ها را تهدید می کند ................................. است .
صفحه 65
-9 مهم ترین دلایل حفاظت از زیستگاه ها را بنویسید ؟ ( چهار مورد)
-10 یکی ازدلائل حفاظت اززیستگاه ها لذت بردن اززیبا یی ها وتفکر درآفرینش است> آن راتوضیح دهید .
-11 حق حیات یعنی چه ؟
صفحه 66
-12 آیا موجودات زنده به یکدیگر وابستگی دارند ؟چگونه؟ توضیح دهید
-13 یکی از وابستگی هاي موجودات زنده ........................................... است .
-14 گیاهان وجانوران زیستگاه چه فوایدي براي ما دارند ؟
صفحه 67
-15 مهم ترین وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست چیست ؟
-16 یکی ازمشاغل مهم درسازمان حفاظت محیط زیست ................................... است .
-17 محیط بان کیست ؟
-18 محیط بانان چگونه آزآلودگی وتخریب محیط زیست جلوگیري می کنند ؟ با مثالی توضیح دهید
-19 من کیستم ؟ مراقبت از زیستگاه هاي طبیعی کشور وجلوگیري ازتخریب وآلودگی آن ها ازوظایف من است؟
صفحه 68
-20 شما چه کارهایی براي حفاظت ازمحیط زیست انجام می دهید؟ (چهارمورد)
صفحه 69
-21 سه مرد ازمناطق حفاظت شده ي کشورمان را نام ببرید .
-22 درمناطق حفاظت شده چه مقرراتی وجود دارد ؟
-23 کدام یک ازموارد زیراز وظایف محیط بان نمی باشد ؟
الف) تکثیر وتولید گونه هاي مختلف گیاهی ب) اجراي قوانین ومقررات محیط زیست دریک منطقه
ج) بازدید ازمنطقه ي تحت نظارت خود د) شناسایی عوامل ورویداد هاي موثر درتخریب محیط زیست
-24 مهم ترین وظیفه ي سازمان حفاظت از محیط زیست کدام است ؟
الف) مراقبت از زیستگاه هاي طبیعی کشور ب) شناسائی گونه هاي مختلف گیاهی وجانوري
ج) جلوگیري ازتخریب وآلودگی آب د) مراقبت از زیستگاه هاي طبیعی کشور وجلوگیري از تخریب وآلودگی آب ها
-25 محیط بانان به تنها یی ازآلودگی وتخریب محیط زیست جلوگیري می کنند . ص غ
 
__
موضوعات مرتبط: مطالعات اجتماعی پایه هفتم

تاريخ : چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ | 8:36 | نویسنده : ❀دروهی ، زارع جوان ❀ |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.